Termeni și condiții Concurs “5 ani de activitate”

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL CONCURSULUI

Concursul desfășurat pe pagina de facebook www.facebook/clinicavictoria.pitesti, pagina oficială de Facebook a clinicii dentare Victoria din Pitești, este organizat de S.C. Victoria Dental Offices S.R.L. (denumită în prezenta „Organizatorul”), cu sediul în Pitești, Strada Negru Vodă, nr. 4, cod poștal 110068, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J03/1263/2013, având CIF 32269563.

Regulamentul este întocmit şi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin afișare pe pagina de facebook www.facebook/clinicavictoria.pitesti, fiind disponibil oricărui participant.

Prin înscrierea la concurs, participantul declară expres că a citit, a înţeles şi este de acord cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba regulamentul, dar nu înainte de a anunţa public participanţii.

SECŢIUNEA 2. ARIA GEOGRAFICĂ DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat şi se desfăşoară pe teritoriul României, în orașul Pitești, pe pagina de Facebook www.facebook/clinicavictoria.pitesti.

SECŢIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

Concursul se desfaşoară în perioada 18 – 26 octombrie 2018, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECŢIUNEA 4. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

 • La acest Concurs pot participa doar persoane fizice, cetăţeni români, cu vârsta peste 18 ani (împliniţi până la data începerii Concursurilor), care au domiciliul sau reşedinţa în Pitești pe toată perioada de desfășurare a Concursului și pe perioada de revendicare a premiului câștigat.
 • Participanții la Concurs este nevoie să nu prezinte afecțiuni dentare sau gingivale, întrucât câștigătorii care vor beneficia de Premiu, trebuie să fie eligibili pentru aplicarea tratamentului de igienizare profesională completă.
 • La Concurs nu au dreptul să participe angajaţii societăţiilor S.C. Victoria Dental Offices S.R.L. şi nici ai celorlalte societăţi comerciale implicate în această acţiune, precum şi niciunul dintre membrii familiilor acestora (copii, părinţi, soţ/soţie, frate/soră).

În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de către Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat (participanții s-au înscris în Concurs cu mai multe conturi sau cei care s-au înscris sunt firme/organizații/branduri). Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage participanţilor premiul obţinut ca rezultat al activităţii lor şi / sau să restricţioneze participarea la Concurs până la încheierea acestuia.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

 • Concursul se va desfășura pe pagina Facebook „Clinica Dentară Victoria – Pitești”: https://www.facebook.com/ clinicavictoria.pitesti unde va fi publicată o postare cu participarea la acest concurs.
 • Persoanele ce doresc să participe, trebuie să posteze un comentariu la poza Concursului, pe pagina de Facebook Clinica Dentară Victoria – Pitești, în care să scrie un titlu cât mai creativ pentru imaginea concursului.
 • 5 dintre participanți, cu cele mai interesante titluri, vor câștiga câte o ședință de igienizare profesională completă.

SECŢIUNEA 6. DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE ÎN CADRUL CONCURSULUI

 • Se acordă 5 premii care constau într-o ședință de igienizare completă, pentru fiecare dintre cei 5 câștigători, pe baza celor mai creative titluri pentru poza concursului.
 • Premiile nu vor putea fi schimbate cu contravaloarea lor în bani sau alte produse ori servicii decât cele comunicate inițial.
 • Premiul va fi pus la dispoziție de către organizatorul Concursului. Câștigătorii vor putea beneficia de Premiu la sediul clinicii dentare Victoria din Pitești, cu o programare în prealabil.

Validarea câștigătorilor:

Câştigătorii vor fi contactaţi pe pagina lor de Facebook, pentru a se realiza următoarele: identificare, validare si comunicarea modalităţii de folosire a premiilor.

În situaţia în care la momentul validării câştigătorul declară că nu acceptă premiul, nu poate fi contactat conform celor menţionate mai sus sau nu este eligibil pentru aplicarea tratamentului, acesta va fi decăzut din drepturi, urmând a se apela la rezerve în ordinea desemnării lor.

În faza validării: câştigătorul va comunica operatorului datele personale pentru validare. Datele personale necesare validării telefonice sunt: nume şi prenume, număr de telefon, vârsta şi localitatea de reședință sau domiciliu.

Vor fi invalidaţi câştigătorii în următoarele cazuri:

 • Câştigătorul nu respectă termenii şi condiţiile acestui Regulament;
 • Câstigătorul nu poate fi contactat pentru validare conform termenelor menţionate în prezentul Regulament;
 • Câştigătorul nu poate dovedi sau nu doreste să dovedească reprezentantului Organizatorului identitatea şi vârsta cu ajutorul unui document valid (CI/BI), care să ateste că participantul avea minimum 18 ani împliniţi la data începerii Concursului;
 • Au participat de pe conturi care aparțin unor firme/branduri/organizații de orice fel;
 • Câștigătorul nu este eligibil pentru tratament, adică prezintă afecțiuni dentare sau gingivale care pot împiedica aplicarea tratamentului de igienizare completă (precum abcese, gingivită, sensibilitate dentară, parodontită și altele).

SECŢIUNEA 7. RĂSPUNDERE

Organizatorul şi societăţile comerciale implicate în organizarea prezentului Concurs nu îşi asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la Concurs datorită unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defecţiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobilă sau internet.

Prin înscrierea la acest Concurs, participanţii sunt de acord să respecte Regulamentul Concursului, precum şi toate deciziile luate de Organizator şi colaboratorii săi în toate aspectele legate de implementarea prezentului Concurs.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de către participanţi.

SECŢIUNEA 8.   PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanţilor la concursuri le sunt garantate drepturile cu privire la protecţia datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, inclusiv drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenţie, de opoziţie, de a se adresa instanţei competente şi de plângere către autoritatea de supraveghere.

Organizatorul va respecta dispozițiile art.12 din Legea nr 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, referitor la transmiterea de informaţii prin e-mail şi alte mijloace electronice.

SECŢIUNEA 9.   ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Concursurile pot înceta înaintea termenului menţionat în Secţiunea 3 doar în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa.

SECŢIUNEA 10.   LITIGII

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanții la Concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorului. Orice reclamaţii sau sesizări referitoare la prezentul Concurs se primesc în scris de la Participant, la adresa Pitești, Strada Negru Vodă, nr. 4, cod postal 110068, România.